Hvad er en Odd Fellow Loge

Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammel historie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika ( Baltimore ) hvor ordenen blev stiftet i 1819. I Danmark er ordenen blevet indført 1878.

Ordenens formål
Odd Fellow Ordenen er en organisation der arbejder på et etisk grundlag, og ordenens formål er formuleret således:


"Odd Fellow Ordenens formål er at udbrede Venskabets, Kærlighedens og Sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hvert enkelt efter evne derved kan bidrage til menneskernes forbedring og fuldkommengørelse."

Det lyder som en stor mundfuld, og det er det også.
Hvad gøres der så for at leve op til det fornemme formål, og hvordan gøres det?

Etik
Ordenen er et samfund baseret på et etisk grundlag med et ideelt formål, og når den øver velgørenhed såvel mod egne medlemmer som i samfundet udenfor Ordenen, er det et udslag af dens lære og love – men en velgørende eller understøttende forening i almindelig forstand er Ordenen ikke.  

Og når den samler sine medlemmer til sammenkomster, er det, fordi den anser disse for én af vejene til at nå sit mål – men en selskabelig forening i almindelig forstand er Ordenen heller ikke.

Ordenen er et fællesskab af personer, kvinder og mænd, der samles om at fremme det gode sindelag, det der skal være det karakteristiske for Ordenen, det der skal knytte den sammen.

Mål
Gennem selvopdragelse at gøre medlemmerne til ”bedre mennesker” og verden til et lidt bedre sted at leve i. Vi har et ansvar overfor vore medmennesker.

Midler
Ordenen sidder ikke inde med en højere viden om hemmelige kræfter, der kan gøre mennesker bedre. Den søger med venskab, kærlighed og sandhed som de bærende kræfter at føre sine medlemmer frem mod det ideelle mål, den har sat sig: at forædle menneskenes karakter og livssyn.

Hvordan
I sine ritualer meddeler Ordenen de grundsætninger, hvorefter den vil, at ordenslivet skal leves, dels ved eksempler på venskab og kærlighed, dels ved visse symboler, der illustrerer de lærdomme og sandheder, hvorpå ordenslæren er bygget, dels ved formaninger og påbud. Gennem de forskellige grader, hvis tildeling sker på højtidsfuld måde, meddeler Ordenen efterhånden sine medlemmer sin lære.

Er det en hemmelig orden?
Svaret er NEJ. Kun dets ritualer og visse tegn og pasord holdes hemmelige, fordi man anser det for rigtigst, at det, som er personligt værdifuldt for medlemmerne, ikke udsættes for udenforståendes kritik.

Hvad er så en loge?
Det er et hjem for medlemmerne – et ordenshjem – hvor man mødes for at arbejde for formålet.

Hvad foregår der i en loge?
En logeaften er opdelt i to dele: Logemødet og et efterfølgende selskabeligt samvær, under ledelse af henholdsvis overmesteren og undermesteren. Selve logemødet afholdes i en logesal efter en særlig dagsorden afhængig af, om det er et almindeligt møde indeholdende indlæg af etisk karakter, eller det er et møde med tildeling af Ordenens grader.

Hvem er med i en loge?
Det er ganske almindelige mennesker – kvinder som mænd – fra det danske samfund.

Hvad får du ud af at være med i en loge?
Det skal være udbytterigt, engagerende og inspirerende at være medlem i en loge. Alt arbejde og virksomhed i logen skal tilrettelægges og udføres således, at der skabes det bedst mulige grundlag for det enkelte medlem til at forstå, værdsætte og efterleve Ordenens formål og dens lære og erkende at ord ikke er nok, lærdommen skal omsættes i handling.