Lidt historie om Odd Fellow logernes overtagelse af VARNA

Gennem en periode på lige ved 40 år havde broder- og rebekkalogerne i Århus fundet forholdene i ordensbygningen i Christiansgade for trange. Men endelig i 1969 var det som om, årtiers ubeslutsomhed og manglede mod blev konverteret til noget, der lignede dristighed og i høj grad må have bundet i en sikker og urokkelig tro på ordenens og specielt Århus-logernes fremtid, tilgang og økonomisk formåen. Der fremkom nemlig forslag om at købe kommunens skovrestaurant ”Varna”. På et møde for ordenssøskende på Østergades Hotel i januar 1970 blev Varna-projektet fremlagt, og med stor majoritet blev det vedtaget at gå ind for købet. I januar 1970 blev Storlogens tilladelse til køb af Varna modtaget, og skødet blev underskrevet den 16. februar 1970.

Br. Ex-mester Lykke Kristensen, loge nr. 14 Sct Olaf, der umiddelbart før købet var blevet valgt til formand for ”Aktieselskabet Odd Fellow-bygningen i Århus”, blev som rådgivende ingeniør sammen med arkitekt Gunnar Larsen, loge nr. 32 Esbern Snare, udpeget til at forestå den gennemgribende ombygning således, at Varna kunne fremstå som et smukt ordenshjem med 2 logesale, nødvendige faciliteter til det selskabelige samvær samt en helårs-restaurant.
Efter at budgettet var fremlagt og godkendt, blev ombygningen påbegyndt i september 1970, og kort efter fremsattes der forslag om at lade den kendte indretningsarkitekt Verner Panton forestå indretning og møblering af restaurationslokalerne – en beslutning, der resulterede i, at budgettet blev sprængt!

Til gengæld resulterede det i nogle meget særprægede restaurationslokaler. Den spændende – men utraditionelle – indretning betød, at Varna ved genåbningen i maj 1971 blev omtalt i rosende vendinger. Publikum strømmede til, og omsætningen i restauranter oversteg alle forventninger.
Indvielsen af Varna som logebygning fandt sted lørdag den 4. september 1971. Det skete i to tempi, idet den lille logesal blev indviet om formiddagen og den store logesal om eftermiddagen. Begge indvielser blev foretaget af br. Storsire Chr. Rasmussen, og ved formiddagens indvielse var der – udover mange søstre og brødre – repræsentanter fra Århus byråd, Århus skovvæsen samt pressen.


Efter den succesfulde start for såvel loger som restauratør blev det imidlertid atter hverdag. Da byggeregnskabet blev gjort op, viste det sig, at omkostningerne var blevet betydelig større end forventet, og selv om indtægterne fra restauranten i de første år også oversteg det forventede, kunne en kraftig forhøjelse af logernes husleje ikke undgås. I perioden 1972/73 kom tilmed oliekrisen med stærkt stigende energipriser og svingende konjunkturer. Tilgangen til logerne stagnerede, og restauratørens økonomi blev truet.

Men blandt logerne var der påny fornøden vilje til endnu en gang at stå sammen og medvirke til en løsning. Den siddende bestyrelse på 11 medlemmer nedlagde deres mandater, og en ny bestyrelse på kun 5 medlemmer med den fornødne forretningsmæssige erfaring blev valgt med den opgave at finde en hurtig – men samtidig langsigtet – løsning af de alvorlige problemer. I slutningen af januar 1977 fremlagde den nye bestyrelse et forslag om stiftelse af et kommanditselskab med en kapital på 2 mio. kr. med henblik på at kunne overtage Varnabygningen og den fremtidige drift af samme.

Bestyrelsen (Orla K. Pedersen, 53, Svend Andresen, 32, Laurits Jensen, 88, Inga Svejstrup, rb. 53, Inge Andersen, rb. 61) og selskabets direktør, Knud E. Jaquet, 14, gik nu i gang med at gennemføre en modernisering af den lille logesal og selskabslokalerne. Opgaven blev i samarbejde med indendørsarkitekten Inge Ehlers udført i 3 etaper, og i foråret 1980 fremstod de omtalte lokaler i en helt ny – men hyggelig og diskret stil. En stil, som er blevet særdeles godt modtaget af såvel publikum som ordenssøskende.

Samlingsstuen Odd FellowSamlingsstuen på Odd Fellow Palæet Varna i Århus

Langt om længe lykkedes det hermed at skabe et ordenshjem, som tilfredsstiller alle de ønsker, der med rimelighed kan forlanges, og hermed gik omsider 40 års ønsker om passende ordenslokaler for de århusianske Odd Fellow loger i opfyldelse.

Odd Fellow PalæetOdd Fellow Palæet i Christiansgade i Århus